logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานวิจัยเจาะลึก ธปท

การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี การพัฒนาที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับเมืองในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจกรรมเมืองต่าง ๆ ราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน การออกแบบ วางผังและพัฒนาที่ดินของชุมชนและเมือง ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์เพื่อกำหนดและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง การวิเคราะห์ความต้องการทางกายภาพในการพัฒนาเมืองที่รวมถึง ที่ตั้ง ขนาด และความเหมาะสมของพื้นที่ เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและสาธารณูปโภคสำหรับการพัฒนาเมือง แบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐานขั้นตอนการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีงานวิจัย และบทความทางด้านการพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)

โดย อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา

2. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและความคุ้มทุนในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: การศึกษารูปแบบการเดินทางและความต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

โดย อ.ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร

3. บทความเรื่อง “ปีใหม่ 61 อุบัติเหตุทางถนนลดลง”

โดย อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา

28 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Grow...
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • โครงการวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้อง...
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • โครงการศึกษาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง