logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งานตามภารกิจ

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบการงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

งานเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ดำเนินการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน

งานเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินราคาที่ดิน ห้องชุดและสิ่งปลูกสร้าง
 • ดำเนินการควบคุมกำกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนด้านวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินแก่หน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

ดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะตลาดของราคาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการจัดทำบทความและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน

งานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 • ดำเนินการบริหารจัดการชั้นข้อมูลแผนที่เพื่อใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการนำเข้าชั้นข้อมูลแผนที่เข้าสู่ระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดการข้อมูลแผนที่ด้านการประเมินราคาทรัพย์สินให้กองประเมินราคาทรัพย์สินและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 • ดำเนินการจัดเตรียมแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน แยกตามเขตการปกครอง
 • ดำเนินการควบคุม จัดเก็บ รักษาข้อมูลแผนที่ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดเตรียมแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินเข้าระบบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Analysis) เพื่อจัดทำข้อมูลตามภารกิจที่กรมธนารักษ์มอบหมาย

งานบริหารจัดการฐานข้อมูล (MIS)

 • ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลทะเบียนอาคารชุด และข้อมูลจดทะเบียนซื้อขาย เพื่อใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน
 • ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องกับระบบงานที่มีอยู่
 • ดำเนินการนำเข้าชั้นข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลทะเบียนอาคารชุด และข้อมูลจดทะเบียนซื้อขาย เข้าสู่ระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดการข้อมูลด้านการประเมินราคาทรัพย์สินให้กองประเมินราคาทรัพย์สินและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 • ดำเนินการจัดเตรียมบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินแยกตามเขตการปกครอง ดำเนินการควบคุม จัดเก็บ รักษาข้อมูลด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินเข้าระบบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลโครงสร้างข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สินของกองประเมินราคาทรัพย์สิน และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ดำเนินการให้คำปรึกษา และควบคุมติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

มีหน้าที่รับผิดชอบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

งานบริหารการให้บริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • ดำเนินการประสานงาน กำหนดรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • ดำเนินการให้บริการตรวจสอบหรือรับรองสำเนาบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
 • ดำเนินการให้บริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งรัฐหรือวัตถุประสงค์ตามที่กรมธนารักษ์เห็นชอบ
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
 • ดำเนินการจัดส่งบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินและเผยแพร่บน Website ของกรมธนารักษ์ให้เป็นปัจจุบัน
 • ดำเนินการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Information) เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

งานบริหารจัดการระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ดำเนินการศึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบการประเมินราคาทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการควบคุม กำหนดสิทธิผู้ใช้งานรวมถึงข้อมูลพื้นฐานในระบบการประเมินราคาทรัพย์สิน

งานบริหารจัดการระบบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

 • ดำเนินการบริหารจัดการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 • ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล และจัดทำรายงานในรูปแบบ BI (Business Intelligence) เพื่อสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการสั่งการ (War Room)
 • ดำเนินการควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
 • ดำเนินการควบคุม กำหนดสิทธิผู้ใช้งานรวมถึงข้อมูลพื้นฐานในระบบศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินราคาทรัพย์สินแห่งชาติ

ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

 • ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงการทำงานของระบบเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการควบคุม รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล

ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนางานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน และการให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัย

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

 มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

งานนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕

 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประกอบการพิจารณากำหนดระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเด็นปัญหา ข้อหารือ ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พร้อมทั้งแจ้งเวียนผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำจังหวัด
 • ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด

งานกลั่นกรองที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖

 • ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
 • ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
 • จัดทำรายงานสรุปและพิจารณาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • จัดทำระบบสืบค้นคำวินิจฉัย และมติของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผล ปัญหาและอุปสรรคประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

งานให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ราคาทรัพย์สิน

 • ชี้แจง และตอบข้อหารือ ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานวางแผนงาน/โครงการ งานพัสดุ งานงบประมาณ และงานบุคลากร

งานสารบรรณ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณและงานธุรการของกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและรายงานสถิติวันลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

งานวางแผนงาน/โครงการ

 • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำ
  งานภาคบังคับให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการคลัง/กรมธนารักษ์
 • ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
  ภารกิจประจำ งานภาคบังคับ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ การเช่าครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการ ระบบสาธารณูปโภค การซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อออกรายงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบัญชีทะเบียนคุม พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
 • ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
 • ดำเนินการตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
 • ดำเนินการควบคุมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน

งานงบประมาณ

 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และงบประมาณระยะปานกลางกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองราชการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของกรมธนารักษ์
 • ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ และรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

งานบุคลากร

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากร
 • ดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง และติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลัง
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลขอรับจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (10 %)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2590 ครั้ง