logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

" เป็นองค์กรหลักด้านความรู้และเทคโนโลยีด้านการปรเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อเป็นศูนย์กลางราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศ "

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางมาตรฐานความรู้และเทคโนโลยีการประเมินราคาทรัพย์สิน
  2. สร้างวัดกรรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สินให้สอดคล้องราคาตลาด
  3. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สินให้สอดคล้องราคาตลาด
18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2632 ครั้ง