logo
กรมธนารักษ์
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็น ข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารจัดการและให้บริการด้านข้อมูลราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย

18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2199 ครั้ง